ЕКО­ЛОГІЧНИЙ КА­ЛЕН­ДАР –
дні, що відзна­ча­ють­ся про­тягом ро­ку

Січень

11.01. – День за­повідників і національ­них парків

Впер­ше День за­повідників і національ­них парків по­чав відзна­чати­ся в 1997 році за ініціати­вою Цент­ру охо­рони ди­кої при­роди і Всесвітнього фон­ду ди­кої при­роди. 11 січня був об­ра­ний Днем за­повідників і національ­них парків в оз­на­мену­ван­ня річниці ут­во­рен­ня пер­шо­го дер­жавно­го за­повідни­ка в Росії - Бар­гузінско­го за­повідни­ка у 1916 році. Всього у світі створено більш як 11 тис. заповідних територій, що мають статус заповідника чи національного парку.

18-25.01. – Ве­ликий зи­мовий облік птахів

Зи­мовий облік птахів інколи на­зива­ють Різдвя­ним. Тра­диція обліку птахів на­роди­лася в 1990 р. у США, ко­ли ре­дак­тор орніто­логічно­го жур­на­лу Bird-Lo­re Френк Чеп­мен зап­ро­пону­вав но­вий спосіб про­веден­ня Різдвя­ного по­люван­ня — з бінок­лем в ру­ках замість зброї. За його зак­ли­ком впер­ше 26 лю­дей про­вели цей свят­ко­вий день ра­зом з пташ­ка­ми, спос­теріга­ючи та вив­ча­ючи їх, радіючи їх польоту та сво­боді. З цього ча­су «звич­ка» обліко­вува­ти птахів у Різдвяні дні ши­роко по­шири­лася на те­ренах США, Ка­нади, Ла­тинсь­кої Аме­рики, Ка­рибсь­ких і де­яких Ти­хо­океансь­ких ост­ровів. Сьогодні біль­ше ніж 50 тис. лю­дей обліко­ву­ють птахів.

29.01. – День мобілізації зу­силь про­ти заг­ро­зи ядер­ної вій­ни

День мобілізації зу­силь про­ти заг­ро­зи ядер­ної вій­ни свят­куєть­ся з 1985 р., з мо­мен­ту прий­нят­тя Делій­ської дек­ла­рації про прин­ци­пи віль­но­го від ядер­ної зброї та не­насиль­ниць­ко­го світу, в якій містить­ся зак­лик до при­пинен­ня гон­ки ядер­но­го озб­роєння, ско­рочен­ня та пос­ту­пової ліквідації ядер­них ар­се­налів і усу­нен­ня заг­ро­зи ядер­ної вій­ни. Дек­ла­рація бу­ла прий­ня­та на на­раді голів дер­жав і урядів Індії, Ар­генти­ни, Греції, Мек­си­ки, Тан­занії та Швеції.

Лютий

02.02. – Всесвітній день вод­но-бо­лот­них угідь

2 лютого 1971 р. в м. Рамсар (Іран) за сприяння ЮНЕСКО була підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. Набрала чинності 21 грудня 1975 р. Україна приєдналась до Конвенції у жовтні 1996 р.

Рамсарська конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів. Її назва відображає початкову мету угоди - зберегти водно-болотні угіддя, як середовище для водоплавних птахів. Поступово мету Конвенції було розширено і зараз вона охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини.Мета конвенції – припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.Конвенцію підписали 156 країн – Договірних сторін Конвенції.

19.02. – Всесвітній день китів і морсь­ких ссавців

Цей день вва­жаєть­ся днем за­хис­ту не ли­ше китів, але й усіх морсь­ких ссавців та інших жи­вих істот морів та оке­анів. Свят­куєть­ся з 1986 р., ко­ли після 200-річно­го ви­нищен­ня китів Міжна­род­на ки­това комісія вве­ла за­боро­ну на ки­товий про­мисел і на торгівлю ки­товим м’ясом .

В Ук­раїні це свя­то мож­на наз­ва­ти днем за­хис­ту дельфінів, ад­же во­ни є єди­ними предс­тав­ни­ками морсь­ких ссавців, які меш­ка­ють у на­ших со­лоних во­дах. У Чор­но­му й Азовсь­ко­му мо­рях є три ви­ди дельфінів: афаліни, біло­боч­ки й азов­ки. Ва­га найбіль­ших — афалін - до­сягає300 кг, а "ма­ленькі" азов­ки не бу­ва­ють біль­ше100 кг. Усі три ви­ди за­несе­но до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни, а та­кож до Міжна­род­но­го Чер­во­ного спис­ку.

Березень

3 березня - День дикої природи

26.12.2013 – Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, якою постановила відзначати 3 березня День дикої природи. У резолюції з цього приводу зазначається цінність диких тварин і рослин, особливо тих, які потребують захисту.

3 березня 1973 була прийнята Конвенція, що регулює міжнародну торгівлю рідкісними видами флори і фауни, відома як СІТЕС. Під міжнародною охороною сьогодні знаходяться 5600 видів тварин і 30 тисяч рослин. Учасниками Конвенції є 176 держав.

14.03. – Всесвітній день дій про­ти гре­бель, на за­хист Річок, Во­ди й Жит­тя

"За річки, во­ду і жит­тя" - девіз цього дня. У бе­резні 1997 ро­ку в Бра­зилії, в місті Курітіба, відбу­лася Пер­ша міжна­род­на кон­фе­ренція про­ти будівницт­ва круп­них гре­бель, яка вста­нови­ла щороку 14 бе­рез­ня відзна­чати день бо­роть­би з греб­ля­ми на за­хист Річок, Во­ди і Жит­тя. Кон­фе­ренція приз­ва­ла всі дії про­води­ти під гас­лом: "Хай во­да не­се жит­тя, а не смерть!" і приз­ва­ла уря­ди, міжна­родні агентства і інвес­торів вста­нови­ти мо­раторій на будівницт­во круп­них гре­бель, по­ки не бу­де ви­роб­ле­на міжна­род­на не­залеж­на екс­пер­ти­за про­ектів їх зве­ден­ня, а та­кож ком­пенсо­ваний зби­ток лю­дям і при­роді.

21.03. – Всесвітній день лісів

День лісу відзна­чає вне­сок лісів та лісо­вого гос­по­дарс­тва у жит­тя суспіль­ства. Тра­дицію свят­ку­ван­ня Дня лісу бу­ло за­почат­ко­вано у 1971 році під час за­галь­них зборів Євро­пей­ської кон­фе­дерації сіль­сько­го гос­по­дарс­тва, ме­тою яких бу­ло об­го­ворен­ня важ­ли­вості вміння ціну­вати зна­чен­ня влас­них лісо­вих ре­сурсів. Так і за­роди­лася ідея про­голо­шен­ня Всесвітнього дня лісівницт­ва, яка од­ра­зу ж бу­ла підтри­мана Ор­ганізацією ООН з пи­тань про­доволь­ства та сіль­сько­го гос­по­дарс­тва.

22.03. – Всесвітній день во­ди (Всесвітній день охо­рони вод­них ре­сурсів)

Всесвітній день во­ди бе­ре свій по­чаток від Кон­фе­ренції з довкілля та роз­витку, що ма­ла місце у 1992 р. в Ріо-де-Жа­ней­ро. Ос­новною при­чиною свят­ку­ван­ня цього дня є швид­ке змен­шення за­пасів пит­ної во­ди. Ге­нераль­на асамб­лея ООН ого­лоси­ла 22 бе­рез­ня Всесвітнім днем вод­них ре­сурсів (ре­золюція 47/193 від 22 груд­ня 1992 ро­ку).

З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній день води. Цього дня організація по захисту довкілля звертається до всіх держав, що існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресурсів планети і проводити конкретні дії на національних рівнях.

У червні 1999р. в Лондоні на ІІІ Конференції міністри екології і охорони здоров'я 35 європейських країн, у тому числі й України, підписали Протокол по проблемах води і здоров'я, зобов'язавшись оберігати своїх громадян від захворювань, пов'язаних із забрудненням води, захищати водні ресурси, створювати системи усунення небезпечних ситуацій.

29 березня – Всесвітня акція "Година Землі"

Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) в 2007 році, вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більше 100 мільйонів людей у 35 країнах світу, а в 2009р. й Україна, разом з 87 іншими країнами світу, також долучилася до всесвітньої акції. Година Землі має на меті продемонструвати урядам країн світу, бізнес організаціям та людям, що дії проти глобального потепління не тільки необхідні, але й можливі.

Квітень

01.04. – Міжна­род­ний день птахів

Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" і не випадково наголошується саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція по охороні птахів. День птахів - це не ли­ше річни­ця Кон­венції, але й час по­вер­нення пер­на­тих до­дому.

07.04. – День охо­рони здо­ров’я

Всесвітня ор­ганізація охо­рони здо­ров’я бу­ла ор­ганізо­вана в цей день. У зв’яз­ку із постій­ною зміною довкілля що­раз ак­ту­альнішим стає пи­тан­ня охо­рони здо­ров’я. Цей день про­голо­шений ООН для то­го, щоб більшість країн звер­ну­ла особ­ли­ву ува­гу на різно­манітні ас­пекти охо­рони здо­ров’я.

Тре­тя су­бота квітня – Все­ук­раїнсь­кий день довкілля

Відзна­чаєть­ся в Ук­раїні що­року, по­чина­ючи з 1999 р. Вста­нов­ле­ний Ука­зом Пре­зиден­та Ук­раїни "Про День довкілля" на підтрим­ку ініціати­ви Міністерс­тва охо­рони нав­ко­лишнього при­род­но­го се­редо­вища та ядер­ної без­пе­ки Ук­раїни і гро­мадсь­ких при­родо­охо­рон­них ор­ганізацій з ме­тою роз­витку діяль­ності, за­почат­ко­ваної Все­ук­раїнсь­кою акцією "Де­рево Жит­тя" та інши­ми гро­мадсь­ки­ми ініціати­вами.

22.04. – Міжна­род­ний день Землі

. 22 квітня 1970р. у Нью-Йорку студенти, школярі та їхні вчителі вперше організували національний День Землі, запропонувавши зазирнути вглиб екологічних проблем і разом пошукати їх вирішення. Міжнародним свято було оголошено в 1990 році, в Україні відзначається з 1992 року. День Землі щорічно відзначається в 147 країнах.

У День Землі в різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру, закликаючи людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті й збереження краси нашого спільного дому. Дзвін Миру – символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства й солідарності народів. І в той же час – це заклик до дії в ім'я збереження миру й життя на Землі, збереження Людини і Культури.

26.04. – День Чор­но­биль­ської тра­гедії

26 квітня 1986 ро­ку Ук­раїна пе­режи­ла най­більшу тех­но­ген­ну аварію в світі на Чор­но­биль­ській АЕС , яка ста­ла сим­во­лом найбіль­шої в історії людс­тва тех­но­ген­ної ка­таст­ро­фи. На чет­верто­му енер­гоблоці станції про­лунав страш­ний ви­бух. Чор­но­биль­ська ка­таст­ро­фа не має ана­логів за масш­та­бами ру­кот­ворно­го заб­руднен­ня еко­логічної сфе­ри, не­гатив­но­го впли­ву на здо­ров’я лю­дей, їх соціальні, еко­номічні і по­бутові умо­ви жит­тя.

У вересні 2003 року на саміті СНД тодішній президент України Леонід Кучма запропонував країнам-учасницям Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Ця пропозиція була підтримана Радою глав держав СНД.

Травень

03.05. – День Сон­ця

Щоб при­вер­ну­ти ува­гу до мож­ли­вос­тей ви­корис­тання по­нов­лю­ваних дже­рел енергії євро­пей­ське відділен­ня Міжна­род­но­го суспіль­ства со­няч­ної енергії, по­чина­ючи з 1994 р., на доб­ровільній ос­нові ор­ганізо­вує щорічний День Сон­ця. Ен­тузіас­ти й про­фесіона­ли, гро­мадські ор­ганізації й фірми по всій Європі ор­ганізу­ють різно­го ро­ду за­ходу, пов'язані з де­монс­трацією мож­ли­вос­тей со­няч­ної енер­ге­тики. Такі за­ходи містять у собі: дні відкри­тих две­рей со­няч­них і енер­го­еф­фектив­них.

Друга субота та неділя травня. – Всесвітній День мігру­ючих птахів

Всесвітній день пе­релітних птахів був ініційова­ний Уго­дою про збе­режен­ня аф­ро - євразій­ських мігру­ючих вод­но-бо­лот­них птахів (AEWA) у співробітництві з Кон­венцією про збе­режен­ня мігру­ючих видів ди­ких тва­рин (CMS) у 2006 році як гло­баль­на інфор­мацій­но-освітня кам­панія, нап­равле­на на ут­во­рен­ня спри­ят­ли­вих умов для збе­режен­ня пе­релітних птахів і їх се­реди існу­ван­ня у всьому світі.

Близь­ко 5 міліардів птахів мігру­ють з Євро­пи до Азії та Аф­ри­ки ко­жен рік.

15.05. – Міжна­род­ний день кліма­ту

Заснування цього свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. Глобальне потепління, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, чинить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів та збалансованому розвитку держав.

22.05. – Міжна­род­ний день біологічно­го різно­маніття

20 грудня 2000р. Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (резолюція 55/201). В цей день була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття . Раніше цей День відзначався 29 грудня, але у 2000 р. Конференція учасників Конвенції рекомендувала змінити дату для того, щоб привернути більше уваги до цього заходу.

24.05. – Євро­пей­ський день парків

Євро­пей­ський День Парків ор­ганізо­вано Фе­дерацією ЄВРО­ПАРК – це євро­пей­ська ор­ганізація, яка об'єднує при­родні те­риторії, що охо­роня­ють­ся, в трид­ця­ти шес­ти євро­пей­ських країнах. Про­веде­ний впер­ше в 1999 році, цей день те­пер свят­куєть­ся щороку по всій Європі 24 трав­ня. Да­та свят­ку­ван­ня бу­ла виб­ра­на не ви­пад­ко­во – са­ме 24 трав­ня 1909 ро­ку в Швеції був ство­рений пер­ший з дев'яти Євро­пей­ських Національ­них Парків.

Сьогодні Євро­пей­ський день парків сим­волізує міжна­род­ну солідарність те­риторій, що охо­роня­ють­ся.

Червень

05.06. – Всесвітній день охо­рони нав­ко­лишнього се­редо­вища

15 груд­ня 1972 р. Ге­нераль­на Асамб­лея ООН про­голо­сила 5 черв­ня Всесвітнім днем нав­ко­лишнього се­редо­вища, який про­водить­ся з ме­тою пог­либлен­ня суспіль­но­го усвідом­лення не­обхідності зберіга­ти і пок­ра­щува­ти довкілля.

Об­рання цієї да­ти обґрун­то­вано тим, що са­ме в цей день відкри­лася Кон­фе­ренція ООН із проб­лем нав­ко­лишнього се­редо­вища (Сток­гольм, 1972), за ре­зуль­та­тами якої ство­рено Прог­ра­му ООН з нав­ко­лишнього се­редо­вища (ЮНЕП). У 2000 р. в цей день роз­по­чато прог­ра­му ООН "Ти­сячоліття довкілля - прис­ту­пити до дій". Прог­ра­ма є ще од­ним на­гаду­ван­ням людс­тву про його роль в охо­роні довкілля.

08.06. – Всесвітній день оке­анів

Всесвітній день океанів був проголошений у 1992р. на Міжнародній конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. Проголошенням цього свята ООН підкреслила життєву важливість океанів для планети, а також необхідність турботи про їх благополуччя, збереження органічного світу океанів, екологічну чистоту вод.

Цен день, нагадує, що Світовий океан є колискою життя на нашій Планеті, 70% якою покрито водою, ресурси океану – застава розвитку і подальшого існування людської цивілізації,

17.06. – Всесвітній день бо­роть­би з опус­те­люван­ням та за­суха­ми

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994р. (резолюція 49/114). Тоді ж була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Державам запропоновано присвятити цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва у боротьбі опустелюванням і наслідками посух та про хід реалізації Конвенції про боротьбу з опустелюванням.

Опустелювання – це один з найбільш тривожних світових процесів деградації довкілля. Воно загрожує здоров'ю і джерелам засобів до існування більше 1 млрд. людей.

Липень

04.07. – Міжна­род­ний день дельфінів – по­лоне­них

З ог­ля­ду на існу­ван­ня по всьому світу дельфінаріїв, ця да­та є дій­сно ак­ту­аль­ною для дельфінів і біорізно­маніття. На жаль, до цієї не вель­ми приємної да­ти приєднуєть­ся і Ук­раїна. Ад­же ли­ше в 2009 році на те­риторії су­хопут­ної час­ти­ни Ук­раїни бу­ло відкри­то шість дельфінаріїв. Не ка­жучи вже про дельфінарії на уз­бе­режжі Чор­но­го і Азовсь­ко­го морів, які, тим не менш, не завж­ди відповіда­ють біологічним пот­ре­бам дельфінів.

Дельфінів в дельфінаріях з аб­со­лют­ною впев­неністю мож­на наз­ва­ти по­лоне­ними. Ад­же ці дельфіни спеціаль­но чи ви­пад­ко­во (під час ловлі ри­би) ви­лов­лені бра­коньєра­ми, а, от­же, роз­лу­чені зі своїми ста­ями і ро­дина­ми. А дельфіни - це ви­соко­ор­ганізо­вані морські ссавці з влас­ною мо­вою, які гру­пу­ють­ся у стаї і ма­ють ро­дини. По­ране­ного дельфіна стая ніко­ли не ки­не в морі, існу­ють дельфініхи - аку­шер­ки, та навіть предс­тав­ників інших видів дельфіни час­то ря­ту­ють, ви­нося­чи на бе­рег. У бра­коньєрсь­ких сітях час­ти­на дельфінів ги­не, час­ти­на ріже плавці, че­рез пот­раплян­ня во­ди до ди­халь­но­го кла­пану по­чинаєть­ся пнев­монія, дельфін відчу­ває шок.

11. 07 – Всесвітній день народонаселення

У 1989р. Рада керуючих Програми розвитку ООН (ПР ООН) рекомендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення (рішення ПР ООН 89/46). Ведучи відлік від 11 липня 1987р., коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 мільярдів мешканців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань, пов'язаних з народонаселенням, зокрема, в контексті планів і програм загального розвитку та необхідності пошуків розв'язання цих проблем.

Серпень

06.08. – Всесвітній день бо­роть­би за за­боро­ну ядер­ної зброї

У цей день 6 серп­ня 1945 р. аме­рикансь­ка авіація підда­ла атом­но­му бом­барду­ван­ню японсь­ке місто Хіросіма. Впер­ше в історії ядер­на зброя бу­ла зас­то­сова­на про­ти лю­дей і про­демонс­тру­вала свою жах­ли­ву си­лу. Ко­лосаль­них збитків бу­ло зав­да­но довкіллю і здо­ров'ю гро­мадян. Наслідки бом­барду­вань відчутні й сьогодні. Ядер­на зброя вва­жаєть­ся найбільш не­без­печною з усіх видів зброї.

16.08. – Міжна­род­ний день безп­ри­туль­них тва­рин

Цей день увій­шов до міжна­род­но­го ка­лен­да­ря згідно з про­позицією міжна­род­но­го То­варист­ва Прав Тва­рин (ISAR) США.

Вересень

01.09. – День пам’яті видів, ви­нище­них лю­диною

Ми не по­бачи­мо їх вже ніко­ли... моа, тур, ква­га, дронт, тар­пан, епіорніс, сумчастий вовк, безк­ри­ла га­гар­ка, стел­ле­рова ко­рова, мандрівний го­луб... Цих предс­тав­ників фа­уни ми, лю­ди, не змо­жемо по­бачи­ти вже ніко­ли. Ані в дикій при­роді, ні в зо­опар­ках. Во­ни бу­ли лег­ко­важ­но зни­щені на­ми, і за­лиши­ли згад­ку про се­бе хіба що в при­род­ни­чих му­зе­ях світу у виг­ляді шкур, ске­летів та фо­тог­рафій.

1 ве­рес­ня бу­ло об­ра­но для та­кої пам’яті, то­му що са­ме цього чис­ла в 1914 році в зо­опар­ку м.Цин­ци­наті, США, по­мер ос­танній мандрівний го­луб. Історія зни­щен­ня мандрівно­го го­луба найбільш яск­ра­во по­казує нам ко­лосальні масш­та­би на­шого мар­нотратс­тва і не­обач­ності.

15.09. – День ство­рен­ня Грінпіс

Грінпіс- GRE­EN­PE­ACE, що оз­на­чає «Зе­лений світ»- найвідоміша не­залеж­на міжна­род­на гро­мадсь­ка ор­ганізація, зас­но­вана 1971 ро­ку в Ка­наді. Ос­новне зав­дання ор­ганізації - спри­яти еко­логічно­му відрод­женню та при­вер­та­ти ува­гу лю­дей та вла­ду до збе­режен­ня при­роди. Gre­en­pe­ace- єди­на еко­логічна ор­ганізація міжна­род­но­го масш­та­бу.

16.09. – Міжна­род­ний День за­хис­ту озо­ново­го ша­ру

Ге­нераль­на Асамб­лея ООН про­голо­сила 16 ве­рес­ня Міжна­род­ним днем за­хис­ту озо­ново­го ша­ру. Цей день відзна­чаєть­ся з 1995 р. в пам'ять про день підпи­сан­ня Мон­ре­аль­сько­го про­токо­лу про ре­чови­ни, що руй­ну­ють озо­новий шар (Мон­ре­аль­сько­го про­токо­лу) в 1987 р., вра­хову­ючи не­обхідність збе­режен­ня озо­ново­го ша­ру, який філь­трує со­няч­не проміння і по­перед­жує шкідли­вий вплив уль­трафіоле­тово­го проміння на по­верх­ню Землі, тим са­мим зберіга­ючи жит­тя на пла­неті.

22 09. – День без ав­то­мобілів

Впер­ше цей день відзначався в 1998 р. у Франції, ко­ли в ряді міст бу­ло при­пине­но ав­то­мобіль­ний рух. У нас­тупні ро­ки цю тра­дицію пе­рей­ня­ли інші євро­пей­ські країни та міста, а ос­танніми ро­ками - і де­які неєвро­пей­ські країни (нап­риклад, Ка­нада, США). День без ав­то­мобілів свят­куєть­ся за рішен­ня­ми ор­ганів місце­вої вла­ди. Як пра­вило, в цей день за­боро­няєть­ся пе­ресу­ван­ня на ав­то­мобілях, а меш­канці ви­корис­то­ву­ють аль­тер­на­тивні спо­соби пе­ресу­ван­ня.. Ме­та та­кого за­ходу - при­вер­ну­ти ува­гу до проб­ле­ми заб­руднен­ня ат­мосфер­но­го повітря транс­пор­тни­ми за­соба­ми, зни­зити рівень кон­цент­рації вих­лопних газів у місь­ко­му повітрі, змен­ши­ти шу­мове на­ван­та­жен­ня, спри­яти роз­виткові аль­тер­на­тив­них видів пе­ресу­ван­ня. День без ав­то­мобілів в Ук­раїні офіцій­но не відзна­чаєть­ся.

28-30.09 – Всесвітній день мо­ря

Всесвітній день моря входить до переліку міжнародних днів, що відзначаються під егідою Організації Об'єднаних Націй. Поява цього свята датована 1978 роком, саме тоді було прийнято рішення десятого з'їзду Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації щодо заснування Всесвітнього дня моря. Ідея святкування Всесвітнього дня моря виникла як реакція на масштабний вилов риби в морях і океанах нашої планети.

30.09 -1.10 – Міжна­родні дні спос­те­режен­ня за пта­хами

Такі дні про­водять­ся з ініціати­ви то­вариств охо­рони птахів. До них за­луча­ють­ся усі ба­жа­ючі. Під час акції фіксуєть­ся, які ви­ди птахів зустріча­ють­ся у тій чи іншій місце­вості, в якій кіль­кості, особ­ли­вості їх по­ведінки то­що. Ос­новною ме­тою цієї акції є за­охо­чен­ня ши­роко­го за­галу до пізнан­ня світу пер­на­тих і при­вер­нення ува­ги до проб­лем їх збе­режен­ня, оскіль­ки внаслідок діяль­ності лю­дини і заб­руднен­ня довкілля, чи­сельність де­яких видів знач­но змен­шуєть­ся або ж зна­ходить­ся під заг­ро­зою зник­нення.

Жовтень

04.10. – Всесвітній день за­хис­ту тва­рин.

Всесвітній день захисту тварин прийнято відмічати 4 жовтня. Свято запроваджено у 1931 році на Міжнародному конгресі прибічників руху в захист природи, що відбувся у Флоренції. Саме ця подія дала поштовх тому, що найрізноманітніші організації захисту тварин із всіх куточків світу вирішили об’єднати свої зусилля у цій боротьбі. Пізніше ідеї щодо захисту прав тварин отримали юридичне оформлення у більшості країн Європи.

6.10. – Всесвітній день охо­рони місць існу­ван­ня

День охо­рони місць існу­ван­ня відзна­ча­ють у всьому світі. Це свя­то бу­ло зат­верд­же­не в 1979 році в рам­ках Кон­венції про охо­рону ди­кої фло­ри і фа­уни, і при­род­них місць існу­ван­ня в Європі. Лю­дина своєю діяльністю вже дав­но впли­ває на при­роду, зміню­ючи її. З кож­ним ро­ком в світі все біль­ше те­риторій пе­рехо­дять в роз­ряд сіль­гос­пугідь, па­совищ, підда­ють­ся змінам у зв'яз­ку із зрос­танням міст, ви­добут­ком ко­рис­них ко­палин, будівницт­вом за­водів і інших об'єктів на­род­но­го гос­по­дарс­тва.

31.10.–Міжна­род­ний день Чор­но­го мо­ря

День Чорного моря відзначається у день, коли в 1996р. шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря. Цей План був розроблений після проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність суттєво погіршилась у порівнянні з попередніми трьома десятиріччями. План передбачає здійснення практичних заходів, спрямованих на відновлення та збереження довкілля Чорного моря.

Листопад

6.11. – Міжна­род­ний день по­перед­ження екс­плу­атації нав­ко­лишнього се­редо­вища під час вій­ни та вій­сько­вих конфліктів

5 лис­то­пада 2001 р. Ге­нераль­на Асамб­лея ООН ого­лоси­ла 6 лис­то­пада кож­но­го ро­ку Міжна­род­ним днем по­перед­ження екс­плу­атації нав­ко­лишнього се­редо­вища під час вій­ни та вій­сько­вих конфліктів. Прий­ма­ючи це рішен­ня, во­на вра­хову­вала, що шко­да, яка на­носить­ся нав­ко­лишньому се­редо­вищу після їх закінчен­ня відчу­ваєть­ся на стані еко­сис­тем і при­род­них ре­сурсів і час­то ви­ходить за межі національ­них те­риторій та період жит­тя од­но­го по­коління. Ге­нераль­на Асамб­лея пос­ла­лась та­кож на Дек­ла­рацію ти­сячоліття ООН, в якій підкрес­ле­но не­обхідність вжи­вати за­ходи з охо­рони спіль­но­го нав­ко­лишнього се­редо­вища.

15.11. – День вто­рин­ної пе­рероб­ки

За ос­танні 30 років людс­тво вит­ра­тило тре­тину на­яв­них на Землі ре­сурсів. З кож­ним ро­ком спо­живан­ня ре­сурсів збіль­шуєть­ся на півто­ра відсот­ка. То­му та­ке важ­ли­ве зна­чен­ня на­буває еко­номія при­род­них ре­сурсів, по­шуки аль­тер­на­тив­них ре­сурсів, вто­рин­на пе­рероб­ка си­рови­ни.

Для за­лучен­ня ува­ги гро­мадсь­кості, про­мис­ло­вих струк­тур до проб­ле­ми вто­рин­ної пе­рероб­ки відходів про­водить­ся День вто­рин­ної пе­рероб­ки. У цей день до­реч­но про­веден­ня акцій Рісай­клінг (вто­рин­ної пе­рероб­ки) кольоро­вих і чор­них ме­талів, зно­шених пок­ри­шок від ав­то­мобілів, плас­ти­кових пля­шок, па­перу.

Грудень

03.12 – День бо­роть­би з пес­ти­цида­ми

Відзна­чаєть­ся у день, ко­ли в 1984 р. на пес­ти­цид­но­му за­воді в Бхо­палі (Індія) ста­лася еко­логічна ка­таст­ро­фа. Щоб при­вер­ну­ти ува­гу до вирішен­ня проб­лем, які ви­ника­ють внаслідок ви­роб­ницт­ва та зас­то­суван­ня не­без­печних хімічних ре­човин, Ла­тино­аме­рикансь­ка ме­режа ак­тивістів про­ти пес­ти­цидів ого­лоси­ла 3 груд­ня Днем бо­роть­би з пес­ти­цида­ми, який не­заба­ром став міжна­род­ним.

11.12. – Міжна­род­ний день гір

Міжна­род­ний день гір про­голо­шений 57-ю Ге­нераль­ною Асамб­леєю ООН у 2003 році з ме­тою за­лучен­ня ува­ги до проб­лем роз­витку гірсь­ких районів пла­нети і не­обхідності на­дан­ня до­помо­ги їх на­селен­ню.

У відповідній ре­золюції Ге­насамб­леї відзна­чена особ­ли­ва ак­ту­альність дій, спря­мова­них на стій­кий роз­ви­ток гірсь­ких регіонів. ООН зак­ли­кала міжна­род­не співто­варист­во ор­ганізо­вува­ти в цей день за­ходи на всіх рівнях з ме­тою про­паган­ди зна­чен­ня стій­ко­го роз­витку гірсь­ких регіонів. Гірські райони зай­ма­ють приб­лизно 26% по­верхні Землі і є важ­ли­вим дже­релом вод­но­го, енер­ге­тич­но­го та біологічно­го роз­маїття. Крім то­го, во­ни слу­жать дже­релом та­ких найцінніших ре­сурсів, як ко­рисні ко­пали­ни, лісові та сіль­сько­гос­по­дарські про­дук­ти, і відкри­ва­ють ши­рокі мож­ли­вості в плані відпо­чин­ку.

Бу­дучи однією з найбіль­ших еко­сис­тем, що предс­тав­ля­ють склад­ну і взаємо­залеж­ну еко­логію на­шої пла­нети, го­ри ма­ють ве­лике зна­чен­ня для ви­живан­ня гло­баль­ної еко­сис­те­ми.

Кiлькiсть переглядiв: 2653

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 05 Березня 2024

Цей сайт безкоштовний!